Vakantie in coronatijd: hoe zit dat eigenlijk?

Gepubliceerd op 18 januari 2021 om 19:31

Ook dit jaar (en afgelopen jaar) heb je vakantiedagen gekregen. Het is de bedoeling dat je je vakantiedagen opneemt om tot rust te komen. Daarom zijn er een aantal wettelijke regels opgesteld. De belangrijkste staan hier op een rijtje.

Kan ik vakantiedagen laten uitbetalen?

Bovenwettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je door je werkgever laten afkopen. Jij en je werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten. Wettelijke vakantiedagen mag je niet laten uitbetalen. Dit kan alleen aan het eind van je contract.

Bron: Rijksoverheid.nl

Moet mijn werkgever mijn vakantieverzoek goedkeuren?

Je werkgever moet in principe instemmen met je verlofaanvraag. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen (als het grote problemen oplevert als je op dat moment met vakantie gaat), kan je werkgever dit verzoek weigeren. De werkgever moet dan schriftelijk bezwaar maken binnen twee weken na ontvangst van je vakantieaanvraag. 

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen soms andere regels gelden. Dit hangt ervan af wat er in je contract wordt afgesproken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Moet ik ieder jaar het aantal wettelijke vakantiedagen opnemen?

Je moet ieder jaar het wettelijk aantal verplichte vakantiedagen opnemen. Je werkgever mag hier geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'. Vakantie is een belangrijk recht om uit te rusten. Dit heet de recuperatiefunctie

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Als je ze niet opneemt, ben je ze dus kwijt. Natuurlijk geldt ook hier een uitzondering voor:

  • Als  je niet in staat was om je wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat he daarvoor te ziek was. Of omdat je werkgever het jou onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen;
  • Als je bovenwettelijke vakantiedagen hebt. 

In beide gevallen vervallen je vakantiedagen na vijf jaar.

Let op: niet op vakantie (op reis, naar het buitenland) kunnen gaan is dus geen reden om je vakantiedagen te verlengen. Deze dagen vervallen nog steeds een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Mag mijn werkgever me vragen vakantiedagen in te leveren voor ziektedagen?

Je werkgever mag je alleen vragen om bovenwettelijke (extra) vakantiedagen in te ruilen voor ziektedagen of bijzonder verlof. Dit mag dus niet met je wettelijke vakantiedagen. 

Als je geen schriftelijke afspraken met je werkgever hebt gemaakt over het inruilen van extra vakantiedagen, kan je werkgever je alleen met jouw toestemming bovenwettelijke vakantiedagen laten inruilen. Je werkgever kan je hier dus niet toe verplichten. Als je hier niet mee instemt, heb je recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor dagen waarin je in quarantaine moet. Je werkgever mag je alleen vragen om hiervoor bovenwettelijke vakantiedagen in te ruilen. En jij mag dit verzoek weigeren. Tenzij het uitdrukkelijk in je arbeidsovereenkomst benoemd staat.

Bron: Rijksoverheid.nl

Kan mijn werkgever me verplichten om vakantie op te nemen?

In de wet staat dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij er ‘gewichtige redenen’ zijn om dat niet te doen. Volgens de wet is het niet aan de werkgever om te bepalen in welke periode een werknemer vakantiedagen moet opnemen. Dit kan alleen als dit expliciet is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao. Is er als gevolg van de COVID-19-crisis op een bepaalde afdeling minder werk voorhanden, dan komt dat volgens de wet voor risico van de instelling. Dat is geen legitieme reden om iemand verplicht zijn vakantiedagen te laten opnemen.

Bron: FBZ.nl

Kan ik een reeds geplande vakantie alsnog intrekken?

Als jij toch je vakantieplannen wil wijzigen, moet je een verzoek indienen bij je werkgever. Je werkgever kan dit niet zonder meer weigeren. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is namelijk dat de werkgever de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer vaststelt. Dit impliceert dat de werknemer de vakantie ook moet kunnen wijzigen, behoudens gewichtige redenen. Goed werkgeverschap kan bovendien met zich meebrengen dat de werkgever het verzoek van de werknemer om zijn vakantie in te trekken dient te honoreren. Hier mag niet te lichtvaardig mee worden omgegaan.

Wel is het belangrijk om in overleg met je werkgever te gaan. Je moet nog steeds je wettelijke vakantiedagen op een ander moment kunnen opnemen. 

Bron: FBZ.nl

Ik ga op reis naar een land met reisadvies code groen of geel. Als dit reisadvies plotseling veranderd, wat betekenen eventuele quaraintainedagen dan voor mijn salaris en verlof?

Reisadvies code groen of geel houdt in dat het is toegestaan om naar dit land te reizen. Als het reisadvies tussentijds strenger wordt, dan brengt het goed werkgeverschap in principe met zich mee dat je loon moet worden doorbetaald tijdens eventuele quarantainedagen. Je had het bijstellen van het reisadvies immers niet kunnen voorzien en dit kan je om die reden ook niet worden verweten.

Wees je er wel van bewust dat op dit moment het advies geld om in ieder geval tot (en met) maart niet naar het buitenland te reizen vanuit Nederland. 

Het verlof is een lastiger vraag. Er zijn op dit punt nog vrijwel geen uitspraken van rechters. Het belangrijkste is dat je in overleg met je werkgever gaat om te kijken hoe jullie dit samen kunnen oplossen. Misschien kun je (een gedeelte van) je werk vanuit huis doen. 

Bron: FBZ.nl

Ik ga naar een land met reisadvies code oranje of rood. Voor wiens rekening zijn eventuele quarantainedagen?

Los van de vraag of dit verstandig is, kunnen er allerlei redenen zijn om toch op reis te gaan naar een land waar een negatief reisadvies voor geldt. Bij terugkomst kan je werkgever zich beroepen op het standpunt dat de quaraintainedagen in redelijkheid dan voor je eigen rekening komen. Je wist namelijk op voorhand welke veiligheidsrisico's er in het gebied zijn. Je werkgever zou in dat geval je vakantiedagen of het loon over de periode dat je niet kunt werken kunnen inhouden. 

Als je van plan bent om af te reizen naar een (buitenlands) gebied waar een negatief reisadvies voor geldt, overleg deze situatie dan van tevoren met je werkgever. Misschien kunnen jullie samen afspraken maken voor de daarop volgende quarantaineperiode.

Bron: FBZ.nl


«   »