Met de nieuwe cao kunnen je arbeidsvoorwaarden er niet op achteruit gaan!

Gepubliceerd op 19 augustus 2022 om 14:04

Als er straks een nieuwe Cao Eerstelijn Fysiotherapie komt, kun je er als werknemer niet op achteruit gaan. Werkgevers en werknemers hebben namelijk afgesproken dat er een cao met een minimum karakter wordt afgesproken. Volgens de wet mag de werkgever alleen van de afspraken afwijken als dit gunstig uitpakt voor de werknemer. De cao geeft dus de minimale afspraken aan. Als jouw huidige arbeidsvoorwaarden boven de afspraken in de nieuwe cao liggen, blijft die afspraak staan. 

Samenvatting

  • De cao-afspraken zijn de ondergrens wat werkgever en werknemer overeen moeten komen. Daarbovenop mogen werknemer en werkgever nog afspraken maken die gunstiger zijn voor de werknemer.
  • Denk aan: hoger salaris, meer vakantiedagen, hogere bijdrage werkgever aan pensioenpremie enz.

 

Het maakt voor de werking van je arbeidsvoorwaarden wel degelijk uit welke aard je cao heeft. Wat houden een standaard-cao en minimum-cao eigenlijk in?

Voor elke cao hebben cao-partijen een keuze gemaakt. Een cao heeft òf het karakter van een standaard-cao òf een minimum-cao. Meer smaken zijn er niet. Het verschil is dat een werkgever bij een standaard-cao niet mag afwijken van de arbeidsvoorwaarden in de cao en bij een minimum-cao wel, mits dat er bovenop is, oftewel iets extra of beters voor werknemers. Ingewikkeld is het dus niet.

Minimum-cao biedt basis voor werkgever en werknemer

De afspraken in de minimum-cao zijn een basis zodat je als werknemer precies weet waar je op kan rekenen. Werkgevers die gebonden zijn aan de cao mogen alleen afwijken van de cao als dit gunstiger uitpakt voor jou als werknemer.

Lees minimum dus niet als minimaal

Het woord minimum zorgt in de wandelgangen weleens voor spraakverwarring omdat het onterecht als minimaal wordt opgevat. Maar dat is een misverstand. Een minimum-cao geeft juist ruimte om bovenop de cao betere afspraken overeen te komen. Een minimum-cao biedt kortom een ondergrens van de geldende arbeidsvoorwaarden. Maakt je werkgever desondanks in zijn instelling afspraken onder het niveau van de cao, dan zijn die ongeldig. Oftewel ‘nietig’ in juridische termen.

Een standaard-cao is afgebakend

Anders dan een minimum-cao moeten partijen bij een cao met een standaard karakter (standaard-cao) zich houden aan de gemaakte cao-afspraken. Het is een afgebakend arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvan afwijken is niet toegestaan. Zowel niet in het nadeel als in het voordeel van de werknemer.

Wat zegt de wet hierover?

Elk beding tusschen een werkgever en een werknemer, strijdig met een collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden gebonden zijn, is nietig; in plaats van zoodanig beding gelden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst. De nietigheid kan steeds worden ingeroepen door elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst (Artikel 12 in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst).

Wat betekent dit voor jou?

Als straks de nieuwe cao ingaat, wordt je arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of het pakket aan arbeidsvoorwaarden dat jij met je werkgever hebt afgesproken naast de cao gelegd. Als daarin afspraken voorkomen onder het niveau van de cao, dan ben je nu ervan verzekerd dat op jou de betere arbeidsvoorwaarden volgens de cao toegepast moeten worden. Dit wordt per individuele arbeidsvoorwaarde bekeken.

Heb je arbeidsvoorwaarden die boven het niveau van de cao blijken te liggen, dan wijzigt dit niet en blijf je recht hebben op je huidige betere arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeld:

Je salaris ligt hoger dan de salarisschaal waar je in de nieuwe cao onder zou vallen. Je behoudt dus je huidige salaris. In de nieuwe cao staan meer vakantiedagen dan jij met je werkgever hebt afgesproken. Je behoudt dus meer vakantiedagen. Je werkgever betaalt nu geen bijdrage aan je pensioenpremie. In de nieuwe cao staat dat je werkgever wel een bijdrage moet betalen. Je werkgever betaalt nu dus een bijdrage aan je pensioen.

Dit betekent dus dat je je hogere salaris niet inlevert, je recht hebt op meer vakantiedagen dan in de cao staat én je nu een bijdrage krijgt voor je pensioenpremie.

Let op: de inhoud van de cao is nog niet bekend en wordt pas definitief vastgesteld als de leden van Fysiovakbond FDV en Werkgeversvereniging WVF hiermee instemmen Bovenstaand voorbeeld is alleen bedoeld ter illustratie.

Als al je arbeidsvoorwaarden nu hetzelfde zijn als de nieuwe cao, dan blijven die ook hetzelfde en ga je er dus niet op achteruit. Het voordeel is dan wel dat je er op kan rekenen dat de cao nu wetgeving-proof is en in volgende cao’s verdere verbeteringen worden doorgevoerd.


«   »