FAQ Pensioen

Wat is pensioen?

Pensioen is uitgesteld loon, je spaart het voor later. Het pensioen vult je AOW aan. Meestal bouw je pensioen op tussen je 21e en leeftijd waarop je met pensioen gaat.

 

Hoe zit het met de AOW-leeftijd?

De afspraken over de AOW-leeftijd zijn in 2019 bijgesteld. Deze zal minder snel stijgen dan in het regeerakkoord van 2012 was afgesproken. Zo blijft de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden, om in 2022 66 jaar en 7 maanden te worden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en 67 jaar in 2024 en 2025. Deze wetgeving is al van kracht.

 

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel?

Het kabinet en sociale partners bereikten medio 2020 overeenstemming over de plannen voor een nieuw pensioenstelsel. In 2021 wordt een wetsvoorstel behandelt voor de overgang naar het nieuwe stelsel. Belangrijke wijziging is dat het pensioen gaat meebewegen met de economie: gaat het goed, dan wordt er meer pensioenvermogen opgebouwd. Gaat het minder, dan merk je dat ook. Schommelingen worden zo goed mogelijk opgevangen en gedeeld. Naarmate mensen ouder zijn, wegen mee- en tegenvallers minder zwaar mee. Pensioengerechtigden merken hier dus veel minder van dan jongere generaties die nog hun hele leven aan opbouw kunnen werken. Daarnaast kunnen mee- en tegenvallers in de tijd worden gespreid. Deze animatie legt het uit.

Een andere belangrijke afspraak is dat de zogeheten ‘doorsneesystematiek’ wordt losgelaten. Daardoor krijgen sommige leeftijdsgroepen te maken met een lagere pensioenopbouw. Hiervoor zal per pensioenfonds een compensatieregeling worden getroffen.

 

Wat zijn de gevolgen van de economische crisis voor het pensioen?

Door de economische crisis zijn sommige pensioenfondsen in financiële moeilijkheden gekomen. Ze lopen het risico om in de toekomst niet voldoende in kas te hebben om het beloofde pensioen te kunnen betalen. Pensioenfonds PFZW heeft al een premiestijging aangekondigd van 1,5% per 1 januari 2021. Mogelijk moeten ook de pensioenen verlaagd worden.